PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

NEČEKANÁ PŘÍČINA AKUTNÍHO SRDEČNÍHO SELHÁNÍ
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 291

Látal J.1, Olšr J.1, Vykoupil K.1

1 1. interní klinika, FN Olomouc, Olomouc


Pacientka, 44letá žena nekuřačka, byla přijata pro nově vzniklou dušnost a celkovou alteraci stavu. V předchorobí pacientka prodělala respirační infekt a výraznou stresovou situaci spojenou s úmrtím v rodině. Na vstupním EKG byl přítomen blok levého Tawarova raménka nejasného stáří, vstupní echokardiografie ukázala těžkou poruchu systolické funkce výrazně dilatované levé komory srdeční s masivním trombem v hrotu a suspekcí na non-kompaktní kardiomyopatii. Vstupní kardiospecifické enzymy byly jen lehce zvýšené.
Po zahájení antikoagulační terapie se stav dále komplikoval akutní ischemií pravé dolní končetiny s nutností urgentní embolektomie a cévní mozkovou příhodou.
Suspekce na non-kompatní kardiomyopatii byla vyloučena kontrastní echokardiofií, následně jsme pro podezření na myokarditis provedli akutně magnetickou rezonanci srdce s nálezem akinezy hrotu a přisedlým trombem o velikosti 68x60x27mm a pozdního sycení neodpovídajícího povodím koronárních tepen, byla vyslovena suspekce na Loefflerovu endokarditis či systémovou sklerózu. Druhé čtení magnetické rezonance na jiném pracovišti přináší závěr dilatační kardiomypatie s pravděpodobnou endomyokardiální fibrózou a trombem.
Pro výraznou diskrepanci nálezů a pozitivní dynamiku kardiospecifických markerů jsme provedli selektivní koronarografii s překvapivým nálezem 99% stenózy proximální RIA s reziduálním trombem, řešeno ad-hoc plastikou s implantací DES.

Závěr:
Předkládáme kazuistiku mladé pacientky bez rizikových faktorů s velmi atypickou prezentací akutního koronárního syndromu, který byl iniciálně na základě klinických i zobrazovacích dat mylně považován za akutní myokarditis či některou ze vzácných kardiomyopatií. Případ podtrhuje nutnost kritického hodnocení paraklinických vyšetření a nutnost pomýšlení i na možné atypické projevy ischemické choroby srdeční.