PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

VLIV REZIDUÁLNÍCH ZKRATŮ PO UZÁVĚRU PFO OCCLUDEREM NA VZNIK KARDIOEMBOLIZAČNÍ MOZKOVÉ ISCHÉMIE NEBO PERIFERNÍ PARADOXNÍ EMBOLIZACE
Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské , Číslo v programu: 418

Gajdušek L.1, Januška J.1, Hudec M.1, Jiravský O.1, Škňouřil L.1, Pešová P.1, Dorda M.1

1 kardiologie, LF fakulta Ostravské univerzity, Nemocnice Třinec-Podlesí a.s., Třinec


Cíl: Významnou příčinou zvýšené morbidity a mortality ve vyspělých zemích jsou ischemické mozkové příhody. Jednou z příčin je paradoxní embolizace cestou PFO. Cílem práce bylo zhodnotit četnost reziduálních pravo-levých zkratů po uzávěru PFO a jejich vliv na riziko CMP nebo paradoxní periferní embolizace.

Soubor a metodika: V našem kardiocentru implantujeme PFO occludery od roku 2004. Implantace jsou prováděny v rámci sekundární prevence po proběhlé kardioembolizační CMP, dále pro paradoxní periferní embolizace, dekompresní příhody u potápěčů, farmakorezistentní migrény. K dispozici máme statistická data od 637 pacientů, průměrného věku 50 let (17-79let), 47,4% mužů vs 52,6% žen. Po uzávěru PFO provádíme TTE periprocedurálně a dále za týden na případné komplikace. Za měsíc pak zhodnocení přítomnosti reziduálního zkratu pomocí TTE,TCD. Za 6M kontrolní TCD spolu s TEE se zhodnocením reziduálního zkratu, provádíme jeho semikvantifikaci - stupeň I-III podle množství kontrastu pronikajícího do LS. Následně telefonické sledování 1x ročně po dobu 7 let od uzávěru, pátráno po CMP nebo periferní embolizaci.

Výsledky:  Po 6M od implantace zjištěn reziduální defekt u 34,9% pacientů. Přes 90% těchto zkratů bylo I.stupně /do 10bublin/. Během 7 letého sledování došlo k recidivě CMP po uzávěru PFO u 14 pacientů. V obou skupinách s/bez reziduálního zkratu po 7 pacientech. Statisticky nebyl zjištěn rozdíl ve výskytu CMP v obou větvích. Provedena rovněž analýza kombinovaného endpointu CMP+ periferní embolizace, rovněž bez průkazu statistické významnosti.

Závěr: I přes přítomnost reziduálních zkratů po uzávěru PFO nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl ve výskytu ischemické CMP či periferní embolizace ve skupině s/bez reziduálního zkratu. Nicméně většina reziduálních zkratů byla I.stupně, které jsou obecně považovány za nízkorizikové pro paradoxní embolizaci.