VIEW AN ABSTRACT

SUPERAKUTNÍ FULMINANTNÍ PRŮBĚH INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY A ENDOFTALMITIDY - KAZUISTIKA
Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors , Number in the programme: 273

Gistinger T.1, Papugová K.1, Talafa V.1, Zeman K.1

1 interní, Nemocnice F-M, Frýdek-Místek


Úvod: Polymorbidní nemocní po vicečetných kardioimplantačních intervencích představují vysoce rizikovou skupinu pacientů z hlediska infekčních komplikací. I při dodržení všech opatření v prevenci infekční endokarditidy to zvláště platí pro pacienty s diabetem mellitem.

Ve sdělení předkládáme kazuistiku 75letého polymorbidního nemocného m.j. s komplikacemi diabetu mellitu, po náhradě aortální a mitrální chlopně bioprotézou, po occluderem uzavřeném pooperačního defektu mezikomorového septa a trvalé kardiostimulaci přijatého v sepsi se 4denní anamnézou pokašlávání, nechutenství. Nález při jícnové echokardiografii je velmi suspektní pro IE a současně diagnostikována hnisavá endoftalmitida vlevo. Echo nález akutně nevyžadoval chirurgickou léčbu. Postupně byly zjištěny pozitivní hemokultury, odebrané před započetím intenzivní parenterální ATB terapie.
Probíhá intenzivní léčba klinicky diagnostikované infekční endokarditidy, komplikací a druhého fokusu. Přes komplexní mezioborovou intenzivní léčbu pac. 12.den hospitalizace zmírá.

Závěr: Přes intenzívní komplexní léčbu se nepodařilo zvrátit fulminantní průběh onemocnění. Na polymorbidní nemocné po vícečetných kardioimplantačních výkonech a s dvojím ložiskem infekce je nutno pohlížet jako na vysoce rizikové.