PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

VÝSKYT REVERZNÍ REMODELACE LEVÉ KOMORY U PACIENTŮ S NOVĚ VZNIKLOU NEISCHEMICKOU DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIÍ
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský , Číslo v programu: 270
Etický kodex:
Podpora výzkumu / granty: Studie byla podpořena prostředky grantu AZV reg. číslo: NV19-02-00297 a prostředky výzkumného projektu Cooperatio, vědní oblasti CARD.

Pudil R.1, Jurčová I.2, Lazárová M.3, Hrečko J.1, Stulík J.4

1 1.interní kardioangiologická klinika LF UK a FN, Univerzita Karlova Praha, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové, 2 Klinika kardiologie, Institut klinické a experimentální meicíny, Praha, 3 I. interní klinika - kardiologická klinika, Fakultní nemocnice, Olomouc, 4 Ústav molekulární patologie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Universita obrany, Hradec Králové


Remodelace levé komory srdeční jedním z hlavních parametrů asociovaných s prognózou pacientů s nově vzniklou neischemickou dilatační kardiomyopatií (RODCM). Cíl studie: analýza vývoje remodelace levé komory u pacientů s RODCM v průběhu 1 roku.Metodika: Analýza dat 100 pacientů s RODCM diagnostikovaných ve 3 kardiocentrech (FN Hradec Králové, IKEM Praha a FN Olomouc), vstupní vyšetření zahrnovala MR srdce a koronarografie pro vyloučení myokarditidy a ICHS.Výsledky: v souboru 100 pacientů s RODCM (51 ± 14 let, 71 mužů) byla vstupní LVEF 21,8 ± 7,1%. Vstupní hodnoty kardiomarkerů byly: hladina NT-proBNP 1512 (588,4-3924) ng/l, hs-TnT 31 (22,7-48,2) ng/l a hs-CRP 4,3 (2,2-9,5) mg/l. 27% pacientů mělo při zařazení do studie fibrilaci síní. V průběhu 1-ročního sledování zemřeli 4 pac., u 3 pac. byla použita mechanická srdeční podpora a 3 pac. prodělali transplantaci srdce. Průměrná hodnota LVEF se zvýšila na 41,4 ± 12,1% (p < 0.01). U 61 (60%) pacientů bylo dosaženo pozitivní reverzní remodelace levé komory definované hodnotu vzestupu LVEF o 10%. Ke vzestupu systolické funkce levé komory nad 50% (LV recovery) došlo u 22 (22%) pacientů. V závislosti na dosažení pozitivní remodelace nebyly prokázány signifikantní rozdíly v hladinách sledovaných kardiomarkerů NT-proBNP 1428 (567-3267) vs. 2481,5 (957-5113), p = 0,06; hsTnT 30 (21,2-44,7) vs. 32,5 (22,7-54,2), p=ns; hsCRP 3,5 (2-9,3) vs. 4,95 (2,5-12,8) mg/l, p=ns. Závěr: Studie vývoje ejekční frakce levé komory u pacientů s RODCM ukázala: (1) k reverzní remodelaci levé komory dochází u 61% pacientů, k úpravě LVEF nad 50% dochází u 22% pacientů, (2) vstupní hodnoty kardiomarkerů (NT-proBNP, hsCRP a hsTnT) nejsou asociovány s budoucím vývojem systolické funkce levé komory. Studie byla podpořena prostředky grantu AZV reg. číslo: NV19-02-00297 a prostředky výzkumného projektu Cooperatio, vědní oblasti CARD.