PROHLÍŽENÍ ABSTRAKTA

ZMAPOVANIE FAKTOROV ZVYŠUJÚCICH KARDIOVASKULÁRNE RIZIKO PACIENTOV S KORONÁRNYM SYNDRÓMOM
Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Poster - sesterský , Číslo v programu: 349

Bálint  G.1

1 Oddelenie akútnej kardiológie - koronárna starostlivosť, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava, SR


Cieľ: Overiť vedomosti o faktoroch zvyšujúcich kardiovaskulárne riziko, overiť vybrané antropometrické, biologické parametre a užívanie tabaku u pacientov s koronárnym syndrómom STEMI a NSTEMI.

Metodika: V rámci štúdie sme na 120 hospitalizovaných pacientoch použili štandardizovaný dotazník CADE-Q II zameraný na päť oblastí: zdravotný stav, rizikové faktory, cvičenie, výživa a psychosociálne riziko. Zber dát prebiehal od júla 2021 do decembra 2022 na oddelení akútnej kardiológie - koronárnej starostlivosti a oddelení všeobecnej kardiológie v Slovenskej republike. Tiež sme použili nami zostavený dotazník pre overenie užívanie tabaku a antropometerických parametrov, hodnoty lipidogramu sme získali zo zdravotnej dokumentácie a NIS DOCTUS.

Výsledky: Na základe získaných dát sme zistili, že priemerná hodnota získaného skóre bolo 60,4⁏ 65 %. Pacienti získali hodnoty správnych odpovedí v oblasti: zdravotný stav 53,5 %; rizikové faktory 46 %; cvičenie 62,5 %; výživa 49,5 %; psychosociálne riziko 62 %. Súbor tvorilo 47 % pacientov so STEMI a 53 % s NSTEMI. Priemer obvodu pása u mužov bol 105,44±11,02 cm⁏ u žien 96,07±12,63 cm, BMI u mužov bolo 28,71±3,77 kg/m²⁏ u žien 27,08±5,1 kg/m². Priemerný vek pacientov bol 58,8±8,26 rokov, 77 % súboru tvorili muži a 23 % ženy.

Záver: Európska kardiologická spoločnosť považuje rolu sestry a intervencie vedené sestrami v rámci multidisciplinárnej spolupráce odborníkov zaoberajúcich sa preventívnou kardiológiou za dôležitú. Výsledky štúdií EUROACTION (2008), CAM-2-Project (2010), RESPONSE (2017) poukazujú na manažment v rámci sekundárnej prevencie. Manažment RF a intervencie vedené sestrami zlepšujú adherenciu k liečbe a compliance pacienta, rovnako zlepšujú postoj pacientov k životospráve a životnému štýlu.

Kľúčové slová: Koronárny syndróm. Preventívna kardiológia. Manažment rizikových faktorov.