VIEW AN ABSTRACT

NÁHLÁ KARDIÁLNÍ ZÁSTAVA U MLADÉ ZDRAVÉ PACIENTKY NA PODKLADĚ IDIOPATICKÉ KOMOROVÉ FIBRILACE
Topic: Acute conditions in cardiology
Type: Poster - doctors , Number in the programme: 255

Weissová D.1, Linhart A.2, Bělohlávek J.2, Hřídel J.3, Burešová J.3, Rácz B.1, Kotková A.4

1 interní oddělení, Nemocnice Slaný, Slaný, 2 II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, 3 Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Praha, 4 Dětské kardiocentrum, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, Praha


Komorová fibrilace je život ohrožující stav, který vede k náhlé srdeční zástavě. Bez včasně zahájené kardiopulmonální resuscitace zahrnující podání defibrilačního výboje vede tato arytmie k náhlé smrti. Vzácnou podskupinu komorových fibrilací tvoří idiopatická komorová fibrilace. Tato maligní arytmie je diagnostikována u pacientů přeživších komorovou fibrilaci, kteří mají klidové EKG bez patologie, následnými vyšetřeními se jim neprokáže strukturální postižení srdce a není zjištěná žádná kanalopatie či jiná genetická mutace spojená s arytmogenními syndromy.
Prezentujeme kazuistiku mladé 14leté pacientky, která z plného zdraví při běžném tréninku utrpěla náhlou srdeční zástavu na podkladě fibrilace komor (obr. 1). Bezodkladně jí byla poskytnuta první pomoc v podobě laické kardiopulmonální resuscitace včetně napojení na AED s aplikací defibrilačního výboje s následným ROSC. Poresuscitační komplikace (obr. 2 – kontuze plic) si vyžádaly multioborový přístup včetně napojení na veno-venózní ECMO. Po zvládnutí akutního stavu proběhlo komplexní kardiologické vyšetření. Nebyl zjištěn žádný strukturální ani genetický podklad pro vznik maligní arytmie. Jedinou odchylkou na EKG byly známky časné repolarizace (obr. 3), které samy o sobě jsou považovány za benigní nález. Obraz časné repolarizace na EKG vzniká z důvodu rozdílného průběhu akčních potenciálů v jednotlivých vrstvách myokardu. V kombinaci s dalšími vnějšími faktory mohl tento rozdíl akčních potenciálů být podkladem pro vznik maligní arytmie. V současnosti ale stále nemáme dostatek dat k odhalení a stratifikaci rizikových pacientů v primární prevenci. Jediným řešením je tak implantace ICD přístroje v sekundární prevenci, která poskytuje dobrou ochranu a celkovou prognózu.