Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

  
rok nesmírně rychle uběhnul, blíží se květen, tradiční doba největšího českého medicínského kongresu – již XXIII. výročního sjezdu České kardiologické společnosti. Letos Vás v Brně přivítáme ve dnech 24. – 27. května 2015. Asi není třeba zdůrazňovat, že si přejeme, aby Vás do Brna přijelo co nejvíce (poslední roky to bývá kolem 4 000 účastníků), že se na Vás na všechny těšíme a hlavně, že si přejeme, aby dny, které v Brně při výročním sjezdu ČKS strávíte, byly naplněné spoustou užitečných informací a také příjemnými společenskými zážitky.

   Výroční sjezd ČKS 2015 bude mít tradiční strukturu. Na přípravě odborného programu se podílely všechny pracovní skupiny ČKS, které spolu s pozvanými spřátelenými odbornými lékařskými společnostmi připravily celkem 58 programových bloků nejrůznějších formátů s vyzvanými postgraduálními přednáškami našich předních odborníků. Tyto předem připravené programové bloky pokrývají celou šíři moderní kardiologie a jsou základem i zárukou vysoké odborné úrovně postgraduálního vzdělávání, které výroční sjezd všem účastníkům nabízí. Toto programové schéma je doplněno dalšími atraktivními a v minulosti prověřenými programovými formáty. Před zahájením sjezdu v neděli odpoledne to budou oblíbené dvouhodinové komentované přímé přenosy z katetrizačních a elektrofyziologických laboratoří  dvou komplexních kardiovaskulárních center. Letos na sjezdu zazní dva bloky HOTLINES, jedny věnované důležitým a zajímavým farmakologickým a druhé intervenčním a přístrojovým klinickým studiím, jejichž výsledky byly prezentovány v posledním roce. V bloku „To nejlepší z české kardiologie“ budeme pokračovat ve veřejné prezentaci prací českých kardiologů, které byly publikovány v prestižních mezinárodních časopisech. Je potěšitelné, že takových prací rok od roku přibývá a zvyšuje se také jejich „impact factor“. Z více než 330 přihlášených původních sdělení jich bude 89 lékařských a 25 nelékařských předneseno ústně, ostatní budou prezentována ve formě posterových sdělení.

   Při slavnostním zahájení výročního sjezdu budou uděleny Zlaté medaile ČKS (prof. Libenského) prof. Jaromíru Hradcovi za jeho celoživotní zásluhy o rozvoj české kardiologie a za jeho práci pro ČKS a ze zahraničních kardiologů  prof. Salimu Yusufovi, prezidentovi World Heart Federation. Prof. Yusuf při této příležitosti prosloví také slavnostní přednášku. Dalším významnými hosty sjezdu budou víceprezidenti Evropské kardiologické společnosti.

   O slavnostní jmenované přednášky požádal výbor ČKS letos následující významné české a slovenské kardiology a kardiochirurgy:  prof. A. Linharta (Herlesova přednáška), prof. T. Tláskala (Navrátilova přednáška) a prof. R. Hatalu (Luklova přednáška)

Těšíme se na Vás v Brně, zveme Vás srdečně na všechny slavnostní přednášky, na Členskou schůzi (dřívějším názvem Valná hromada) ČKS, na které bude kromě jiného také hlasováno o novelizaci stanov ČKS, na Galavečer ČKS v úterý ale hlavně na kvalitní odborný program XXIII. výročního sjezdu ČKS.

foto_doc_M_Taborsky.jpg

Prof_MUDr_Petr_Widimsky_2011.jpg

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA
předseda organizačního výboru

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC.
předseda České kardiologické společnosti


Foto_Jaromir_Hradec,_predseda_CKS_1999_-_2005.jpg

Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC.,
předseda programového výboru

 

TERMÍN KONGRESU V ROCE 2016 - 15. - 18. KVĚTNA