Úvodní slovo

S ohledem na nejistou situaci prosíme všechny registrované (stávající i nové), aby posečkali s úhradou registračního poplatku až na konec října (jeho výše se do konání akce nijak nemění), kdy bude jasné, zda bude moci sympozium proběhnout v prezenční formě. Vyhneme se tak vracení poplatku v případě změny formátu akce na virtuální. 

 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi oslovit Vás s nadějí, že se letošní již XVIII. České a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci pořádané Českou asociací pro srdeční rytmus ve spolupráci se Slovenskou asociáciou srdcových arytmií bude konat v Olomouci ve dnech 8-10. listopadu standardním způsobem za osobní účasti všech příznivců arytmologie.

Chceme navázat na minulé ročníky a klást důraz na klinický přístup ke všem tématům tak, aby si užitečné poznatky mohli odnést nejen arytmologové, ale i kolegové z jiných kardiologických podoborů či např. internisté a praktičtí lékaři. Sympozium přinese jednu z prvních příležitostí k podrobné analýze nových doporučení ESC pro diagnostiku a léčbu fibrilace síní, ale doufám, že odborný program uspokojí i další oblasti zájmu.   

Opět plánujeme zapojit do programu mladé kardiology a biomedicínské techniky sdružené v pracovních skupinách Kardio 35 a KardioTech a také znovu chceme ve spolupráci s výrobci zdravotnické techniky připravit satelitní „hands-on“ workshopy zaměřené na praktické prezentace nejnovějších technologií určujících zásadním způsobem vývoj oboru.

Věřím, že letošní arytmologické sympózium bude ideálních příležitostí k osobnímu setkání nejen proto, že v této nejisté době může být příležitostí první nebo jednou z prvních, ale především proto, že nám umožňuje se takto aktivně setkávat společně s našimi slovenskými přáteli a že obsah a poselství sympozia vždy přesahovaly rámec jednoho kardiologického podoboru.    

Konečně mi na závěr dovolte i osobní vyznání. Jsem rád, že se na závěr mého funkčního období předsedy výboru ČASR sympozium vrací do Olomouce, mého rodiště a bydliště, ve kterém se prakticky na den přesně před 30 lety rozhodlo o mé elektrofyziologické budoucnosti. V téže době v Olomouci také vznikaly základy krásné tradice každoročního setkávání českých a slovenských arytmologů.

Proto Vás všechny za organizační a programový výbor našich oborných asociací na XVIII. České a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci srdečně zvu a přejme si, ať se naše letošní setkání v Olomouci nejen uskuteční, ale především po odborné i společenské stránce vydaří.

 

Fiala_resize.jpg

doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D.
Předseda České asociace pro srdeční rytmus