Organizační pokyny pro montáž, průběh a demontáž (info pro vystavovatele)

Vážení vystavovatelé,

úvodem si Vás dovolujeme upozornit na nejdůležitější pravidla společné komunikace při přípravě XIV. výročního sjezdu České kardiologické společnosti, v době jeho konání a při likvidaci expozic (demontáži).
Prosíme Vás, abyste se v zájmu plynulého a oboustranně příjemného průběhu všech tří výše uvedených etap důkladně seznámili se Technicko-bezpečnostními předpisy (dále jen TBP), které jsou uvedeny na samostatné příloze.
 Vjezdy do areálu výstaviště – doporučujeme vystavovatelům používat bránu č. 4. Branou č. 4 mohou vjíždět pouze osobní vozidla do celkové hmotnosti do 3,5 t, kde je vyhrazený vjezdový pruh pro vozidla s Volným vjezdem. Pro demontáž je možné využít i bránu č. 9, ovšem pouze do 18:00 hodin. Všechna vozidla musí v areálu výstaviště dodržovat dopravní značení a opustit areál výstaviště každý den nejpozději do skončení provozní doby. Parkování vozidel v areálu výstaviště během noci je nepřípustné. Vjezd vozidel do pavilonů je zakázán. Vjezd užitkových a nákladních vozidel do areálu výstaviště není po dobu konání kongresu povolen. Na požádání strážní služby je řidič povinen z důvodu ochrany majetku Veletrhů i ostatních vystavovatelů nechat zkontrolovat obsah zavazadlového prostoru vozu. Totéž platí i pro vynášení exponátů a materiálů vstupními branami.
 Únikové východy, cesty, požární hydranty, hasicí přístroje a zařízení PO musí zůstat volné a přístupné. Montovaným a demontovaným materiálem, obaly a exponáty nesmí být z bezpečnostních důvodů zastavovány komunikace mezi expozicemi. Ve výstavních halách je povoleno provádět pouze montážní práce. Vyrábět prvky k montáži, provádět plošné nátěry, prášit nebo jinak obtěžovat ostatní vystavovatele je ve výstavních halách zakázáno a bude sankčně postihováno.
 Recepce a cocktaily v expozicích je možné pořádat pouze v průběhu akce v rámci denní provozní doby pavilonu, tj. do 19:00 hod.
 Akustické reklamní prostředky a hudební reprodukce jsou dovoleny, pokud neobtěžují sousedy a jejich hlasitost nepřesahuje na hranici stánku 70 dB. Veletrhy mohou při nedodržení této podmínky nařídit zrušení. K hudební produkci na expozici má vystavovatel povinnost vyžádat si kromě souhlasu  Veletrhů i souhlas Ochranného svazu autorského ve vztahu k Autorskému zákonu 237/95 Sb.
 Umisťování vlastní reklamy v areálu výstaviště mimo objednanou plochu není dovoleno. Hromadné rozdávání reklamních tiskovin nebo jejich shazování nad výstavištěm z objednaných letadel či balonů není bez předchozího souhlasu veletržní správy dovoleno. Své výrobky a služby jste oprávněni propagovat pouze ve vlastní expozici. Zvýšené náklady na zajištění úklidu ploch budou příslušnému vystavovateli vyúčtovány.
 Doporučujeme Vám denně odevzdávat na příslušné vrátnici pavilonu klíče od svých uzamčených prostor. Pokud tak neučiníte a v uzamčeném prostoru bude podezření vzniku požáru nebo havárie na instalovaném zařízení, uhradíte také škody vzniklé násilným vniknutím do tohoto prostoru.
 Doporučujeme Vám pojištění exponátů (včetně obalů) pro případ jejich poškození nebo ztráty případně individuální ostrahu expozice (viz část Další důležité informace). Veletržní správa za tyto škody neodpovídá.

Přejeme Vám příjemný pobyt a úspěšná obchodní jednání.
Ing. Jan Klimeš
Veletrhy Brno, a.s.

XIV. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOST
BRNO – výstaviště
07.–10.05.2006

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO MONTÁŽ, PRŮBĚH A DEMONTÁŽ (DŮLEŽITÉ INFORMACE
PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY)

Žádáme vystavovatele, kteří si neobjednali výstavbu své expozice u a.s. Veletrhy Brno, aby předali fotokopii těchto pokynů své výstavářské firmě.

 
MONTÁŽ AKCE

1. PROVOZNÍ DOBA
06.05.2006……………….07:30 h.–22:00 h.
07.05.2006……………….07:30 h.–17:00 h.
07.05 je od 17:00 h.–cca 20:00 h. možnost vstupu i výstupu do pav. A1 pouze na základě firemní jmenovky/registračního průkazu pro vystavovatele.
Montážní práce je nutno skončit nejpozději v 17:00 h. z důvodů řádného úklidu a položení komunikačních koberců. Elektrický proud včetně osvětlení haly bude nadále v provozu!
Objednané a zaplacené technické služby jsou dne 07.05.2006 poskytovány po celou provozní dobu montáže maximálně však do 24:00 h.
Předčasnou montáž je nutno objednat nejméně 1 týden před stanoveným termínem začátku montáže akce u vedoucího provozu správy areálu: 
tel.: 541 152 501; fax: 541 152 509  za předem dohodnutou úhradu: 20,- Kč/m2/stánek/den,  minimálně však 2.000,-Kč/stánek/den.

2. VSTUP A VJEZD DO AREÁLU 
Kromě dodržování všeobecných pravidel (zásad), uvedených v úvodu těchto pokynů, je po dobu montáže pro den 06.05 je nutno předkládat na bráně průkaz pro montáž a demontáž. Pro druhý den montáže tj. 07.05 je možné vjet do areálu Veletrhy Brno, a.s. na základě:
 a) průkazu pro montáž a demontáž   b) placeného vjezdu na akci
Obě tiskoviny obdržíte na organizačním sekretariátu sjezdu (viz SERVIS PRO VYSTAVOVATELE).
Průkaz pro montáž a demontáž opravňuje také pro vstup do areálu Veletrhy Brno, a.s. Pro vstup do areálu Veletrhy Brno, a.s. je určen služební vchod na hl. bráně a pav. E.
Pro vjezd je určena pouze brána č. 4 
Poslední vjezd do areálu 06.05 ve 21:30 h. s posledním výjezdem z areálu ve 22:30 h.
Poslední vjezd do areálu 07.05 v 16:30 h. s posledním výjezdem z areálu v 17:30 h.

3. VÝSTAVBA EXPOZIC

Oficiálním kontraktorem pro výstavbu expozic na XIV. výročním sjezdu ČKS jsou:
Veletrhy Brno, a.s., Realizace expozic a servis, které Vám v rámci svých služeb nabízí kompletní výstavářský servis, tj.:
 tvůrčí přípravu při projekčně-výtvarném prostorovém řešení expozice vč. grafických návrhů a el. projektů
 komplexní zajištění realizace projektu
 expozice ze skladeb. Systémů OCTANORM, COMBI, (SYMA), MERO, MONTI i expozice atypické
kontakt:
tel.:  541 152 218; 541 158 302
fax: 541 152 937
http://www.bvv.cz/expozice 
e-mail: expozice@bvv.cz
Veletrhy Brno a.s., Realizace expozic a servis, Vám dále nabízí kompletní výstavbu expozic kdekoliv v ČR a v zahraničí.
 
Pokud neprovádí výstavbu expozice a.s. Veletrhy Brno je nutno:
– do 25.04.2006 předložit ve dvojím vyhotovení technický projekt expozice-stánku ke schválení na a.s. Veletrhy Brno, odbor projekce a kontroly:
Ing. Věra Staneva: tel.: 541 152 607    fax: 541 153 081
  e-mail: vstaneva@bvv.cz
– převzít výstavní plochu od pořadatele (viz SERVIS PRO VYSTAVOVATELE) a po skončení demontáže ji předat zpět v původním stavu.
– dodržet všechna ustanovení TBP
V případě porušení TBP vč. požárních předpisů nebudou zprovozněny přívody vody a elektro na stánku, event. vybudováním zástěny bude zamezen vchod do expozice.
– Patrové expozice musí splňovat také zvláštní podmínky požární ochrany. Proto tyto expozice již ve stadiu záměru/studie musí být předloženy ke schválení požárnímu specialistovi na veletržní správu, odbor projekce a kontroly:
Ing. Staneva, kontakt viz výše.
Při kolaudaci expozic jsou vystavovatelé povinni umožnit členům kolaudační komise prohlídku expozice.


PRŮBĚH AKCE
1. PROVOZNÍ DOBA
Slavnostní zahájení XIV. Výročního sjezdu ČKS bude 07.05.2006 v Rotundě pav. A v 19:00 h. Následuje slavnostní otevření expozic, které je spojeno s rautem na gal. haly A1. Předpokládané ukončení je ve 24:00 hod.
Další dny:
08.-09.05.2006     07:30 h.-19:00 h.
10.05.2006           07:30 h.–11:00 h.

2. VSTUP DO AREÁLU

Pro všechny dny akce bude vstup do areálu výstaviště služebním vchodem na hlavní bráně a pav. E.
Při prvním vstupu do areálu je vystavovatel nebo účastník povinen se v registraci, která je ve II. Patře pav. E zaregistrovat a poté nosit viditelně registrační jmenovku. Jmenovka také slouží jako vstup do areálu po zbývající dny sjezdu.

3. VJEZD DO AREÁLU

Vystavovatelům je povolen vjezd na základě zakoupeného placeného vjezdu na akci. Vjezd možno objednat předem na sekretariátě sjezdu, nebo zakoupit přímo na registraci. Cena placeného vjezdu
– na celou dobu akce (07.-10.05.2006); 500 Kč vč. 19% DPH/ks.
– jednodenního vjezdu; 250 Kč vč. 19% DPH/ks.

4. PARKOVÁNÍ

Parkování v areálu výstaviště je možné pouze na vyznačených parkovištích. Parkování mimo vy-značená místa bude sankciováno. Všem vystavovatelům doporučujeme parkování v objektu EXPOPARKING, který je u vstupu do areálu výsta-viště před pav. E. Provoz haly je nepřetržitý.
– Cena parkovací karty na celou dobu akce (07.-10.05.2006 je 350 Kč + 19% DPH/auto. Tuto kartu je možné zakoupit v registraci pav. E-II. patro.
– Provozovatel parkoviště nezodpovídá za zničení, poškození nebo odcizení odstaveného vozidla ani za věci v něm uložené. V případě zjištění vzniku škody je nutno neprodleně vyrozumět Polici ČR na:
tel.: 543 212 919


DEMONTÁŽ AKCE

1. PROVOZNÍ DOBA
Demontáž je možno začít nejdříve dne 10.05.2006 od 12:00 h. do 24:00 h., kdy musí být bezpodmínečně demontáž skončena a plocha předána. V případě nedodržení časového termínu se vystavovatel vystavuje sankci v ceně Kč 10.000,- za každou hodinu, a to i započatou.

2. VSTUP A VJEZD DO AREÁLU

Vstup na demontáž je možný na základě předložení průkazu pro montáž a demontáž od 12:00 hod. Vjezd do areálu je povolen až od 13:00 h. Pro vjezd do areálu výstaviště slouží  průkaz pro montáž a demontáž nebo platný placený vjezd na akci.
Vjezd branou č. 4:
Poslední vjezd do areálu 10.05 ve 23:00 h. s posledním výjezdem z areálu ve 24:00 h.
Vjezd branou č. 9: 
Poslední vjezd do areálu 10.05 v 17:00 h. s posledním výjezdem z areálu v 18:00 h.

3. DEMONTÁŽ A LIKVIDACE EXPOZIC
Veškeré technické přívody budou ze strany Veletrhů odpojeny ve 13:00 h. Prodloužení doby přívodu el. proudu je nutno objednat u vedoucího provozního úseku (viz SERVIS PRO VYSTAVOVATELE).
Komunikace mezi expozicemi musí zůstat po celou dobu demontáže průjezdné.
Náklady, které vzniknou Veletrhy Brno, a.s. v souvislosti se skladováním a manipulací s neodvezenými exponáty, budou vystavovateli vyfakturovány. Také vypůjčené a nevrácené předměty (telefony, vybavení kuchyňky ap.) budou ve výši jejich  hodnoty fakturovány vystavovateli.
Ponechání jakéhokoliv materiálu na výstavních plochách má povahu odpadu a ten bude po  termínu skončení demontáže fyzicky zlikvidován.

SERVIS PRO VYSTAVOVATELE -  KONTAKTY
1. POŘADATEL AKCE
Česká kardiologická společnost
Pekařská 72, 602 00  Brno
pí. Ludmila Klímová
tel.: 543 213 825
fax: 543 213 830
e-mail: klimova@kardio-cz.cz
Registrace pro účastníky kongresu je
od 07.- 10.05.2006 v pavilonu E-II., Press C. tel.:  541 157 201 
Provoz registrace:
07.05.  od 10:00 h. – 20:00 h.
08.-09.05  od 07:30 h. – 18:00 h.
10.05  od 08:00 h. – 10:00 h.

2. GARANT VÝSTAVEB EXPOZIC
Veletrhy Brno, a.s., Realizace expozic a servis
Lucie Karmazínová
Výstaviště 1, 647 00  Brno
tel.: 541 152 218; 541 158 302
fax: 541 152 937
e-mail: lkarmazinova@bvv.cz

3. REKLAMA V AREÁLU
Eliška Holánová
Kancelář č. 225 – pavilon A3
tel. 541 153 117
Zde si můžete objednat reklamní nosiče, plochy, reklamní aktivity a s tím spojené reklamní nebo
grafické služby.

4. PROVOZNÍ ÚSEK
Kancelář provozního úseku přijímá objednávky na výstavby expozic, dodání výstavářského vybavení, elektro a vodoinstalační přípojky, stlačený vzduch, technické plyny, stožáry, posyp drtí, telefony, faxy, úklid, květiny, potraviny, fotoslužby, videoslužby, individuální ostrahu expozic.
Správce výstavní plochy zajišťuje služby spoje-né s provozem pavilonů a ploch. Povoluje zahá jení montážních prací na výstavní ploše.
Technik řídí a koordinuje výstavbu expozic, dodání výstavářského vybavení i instalace přípojek.

Pavilon A
Vedoucí úseku:
Lucie Karmazínová
kancelář č. 8 - pavilon A3
tel.: 541 152 218, 541 158 302
Správce výstavní plochy:
Ing. Zdeněk Valeš
kancelář č. 7 - pavilon A3
tel.: 541 153 388
Technik:
Pavel Blažek
kancelář č. 9 - pavilon A3
tel.: 541 158 310
Asistentka:
Veronika Slaměníková
kancelář č.. 8 – pavilon A3
tel.: 541 152 636, 541 158 466

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ v době konání kongresu

1. LÉKAŘSKÁ SLUŽBA

První pomoc: zdravotní středisko v areálu výstaviště, objekt vedle Kongresového centra Brno, tel.: 541 152 750 denně (mimo So a Ne) od 08:30 h.-14:00 h.
lékařská pohotovostní služba – Ponávka 6 (vstup přes Úrazovou nemocnici), tel.: 545 538 538

Zubní lékař: objekt vedle Kongresového centra Brno, 1. patro, tel.: 541 152 751 denně  (mimo So a Ne) od 07:30 h.-14:00 h.

2. POLICIE
tel.: 543 212 919, ul. Horní 21

3. HASIČI
Objekt u 5. brány, tel.:  541 152 200

4. BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK
V případě úrazu je nutno kontaktovat bezpečnostního technika, tel.: 541 152 528;
v jeho nepřítomnosti zastupuje firma OSTREX, tel.: 541 153 383.

5. PORUCHY – HAVÁRIE
Závady ve stáncích vystavovatelů
tel.: 541 153 176
Havarijní služba správy areálu (mimo expozice)
tel.: 541 158 888
Poruchy telefonů v areálu výstaviště
tel.: 541 152 063

DALŠÍ DŮLEŽITÉ  INFORMACE

1. BANKOVNÍ SLUŽBY, SMĚNÁRNA

Vnitropodniková banka a.s. Veletrhy Brno
– přízemí administrativní budovy
tel.: 541 153 230, 541 153 184
Přijímá:
- platby v hotovosti
- platby kreditními kartami VISA, AMERICAN EXPRESS, EUROCARD - MASTERCARD, příjem cestovních šeků
- poskytuje: směnu valut, výplaty v hotovosti na karty VISA, EUROCARD - MASTERCARD
pracovní doba: Po-Pá od 08:30 h.–12:30 h.
Pobočka ČSOB, a.s., Brno
- foyer pav. E
ředitelka pobočky tel.: 541 159 747
přepážky  tel.: 541 159 725-8
Pracovní doba u přepážek:
Po - Pá: 08:00 h.-12:00 h., 13:00 h.–17:00 h.
Bankomaty ČSOB jsou umístěny ve foyer pav.E
možnost použití karet EC/MC, VISA pro výběr hotovosti a bankomatu pro výměnu valut bankomat České spořitelny – platební karty EC/MC, VISA je také umístěn ve foyer pavilonu E.

2. POJIŠTĚNÍ ČESKÁ POJIŠŤOVNA
pav. A3/dv. č.1
tel.: 541 159 107  
Na Vaši objednávku provede pojištění či poškození nebo ztráty exponátů vč. prázdných obalů, vybavení a zařízení stánků, zboží, svršky a věci pracovníků a klientů expozice.

3. POTRAVINY A NÁPOJE, TEPLÁ JÍDLA
Na objednávku na expozici dodá EXPO RESTAURACE:
tel.: 541 158 413
fax: 541 159 567 

4. ZÁKAZ VSTUPU A VJEZDU
Vstup domácích zvířat (psů, koček a pod.) není do areálu výstaviště dovolen ani v době montáže a demontáže akce, ani v jejím průběhu.
Vjezd na jízdních kolech do areálu výstaviště není povolen.
   06.05.06  07.05.06  07.05.06  08-09.05.06  10.05.06 10.05.06 
   Montáž  Montáž  Akce  Akce  Akce  Demontáž
Provozní doba pro vystavovatele  07:30 - 22:00  07:30 - 17:00  10:00 - 24:00  7:30 - 18:00  07:30 - 13:00  13:00 - 24:00 čas 24:00 je nutné dodržet
Provozní doba pro účastníky sjezdu  -  -  10:00 - 24:00  7:30 - 19:00  7:30 - 13:00  
Vjezd do areálu výstaviště průkaz pro montáž a demontáž
pouze brána č. 4
 a) průkaz pro montáž demontáž
b) ** placený vjezd
pouze brána č.4
 ** placený vjezd  ** placený vjezd  ** placený vjezd  a) * průkaz pro montáž a demontáž
b) ** placený vjezd
do 18:00 je možné vyjet i branou č.9
Vstup do areálu výstaviště průkaz pro montáž a demontáž průkaz pro montáž a demontáž registrační jmenovka registrační jmenovka registrační jmenovka průkaz pro montáž a demontáž

* vjezd je povolen až od 13:00 hod
** placený vjezd je pouze pro osobní auta bez přívěsného vozíku do celkové hmotnosti 3,5 t

Doporučujeme montážním firmám a vystavovatelům, aby si před vjezdem vypracovali seznam vlastních předmětů vnášených do areálu výstaviště (exponáty, videorekordéry, výstavářské prvky apod.). Seznam je nutno při vjezdu do areálu nechat potvrdit na bráně. Kopii seznamu, opravenou podle skutečnosti (vyškrtnuté, spotřebované nebo zničené předměty) je třeba předložit při vývozu předmětů po skončení výstavní akce. V případě kontroly na bráně mu bez potvrzeného seznamu nebude možno vlastní vnesené předměty z areálu výstaviště vynést.